Tomt og hytte

Selger av tomtene på Kanalskogen er Eidskog Næringsservice KF. Hyttene selges av henholdsvis selskapet Tinde Hytter AS og Jøra Hytter AS.

Dette kjøpet av tomt på Kanalskogen reguleres av Avhendingslovas bestemmelser. Tomten betales av kjøper og overføring av hjemmel blir foretatt av megler. Du blir da eier av tomten og får hjemmel til denne. Deretter oppføres den valgte hytten på din tomt.

Kjøp av hytte reguleres av Bustadoppføringslovas bestemmelser. Det innebærer bla. at hytteselger (Tinde og Jøra) skal stille nødvendige garantier for sin oppfyllelse av avtalen. Betaling av hytte skjer i hht. avtalt betalingsplan mellom kjøper og hytteselger, og skjer trinnvis underveis i byggeprosessen.

Det gjøres oppmerksom på at byggekontrakten mellom kjøper og hytteselger (Tinde og Jøra) ikke er en del av meglers oppdrag. Det vil si at megler ikke har noe ansvar for å følge opp hytteselger (Tinde og Jøra) i forhold til garantistillelse etter § 12 i Bustadoppføringslova (og evt. § 47).

Avtalen om kjøp av tomt og avtale om kjøp av hytte henger sammen. Dvs. at reglene i Bustadoppføringslova §§ 20 andre ledd og 34 tredje og fjerde ledd, som gir kjøper rett til å heve avtalen om kjøp av tomt dersom vedkommende har rett til å heve byggeavtalen på grunn av forsinkelse eller mangler, gjelder for kjøper. Videre kan kjøper heve byggeavtalen dersom avtalen om kjøp av tomt blir hevet på grunn av mislighold fra tomteselgers side.